Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Слободан Богојевић

Слободан Богојевић (Краљевo, 1981), дипломирани инжењер технологије. Дипломирао 2006. године на Технолошко металуршком факултету у Београду на којем је 2009. године уписао докторске студије. Стални радни однос у Народном музеју у Чачку започиње 2007. године, звање конзерватора стиче 2008., а звање вишег конзерватора 2016. године у Народном музеју у Београду.

Током 2007/2008. године учествовао је у специјалистичком курсу (основни принципи превентивне конзервације и конзервације археолошких предмета) у одељењу за превентивну заштиту Дијана, Народни музеј у Београду. У току лета 2008. године радио у лабораторији за конзервацију метала Музеја Војводине, Нови Сад на пројекту: Конзервација металних археолошких предмета са рановизантијског локалитета - Порта Цркве Пресвете Богородице у Чачку. У периоду март - јун 2011. године учествовао је у специјалистичким курсевима (Конзервација метала, Превентивна конзервација у музејима) у организацији Централног института за конзервацију у Београду и Висoкoг Институтa зa кoнзeрвaциjу и рeстaурaциjу (ISCR) из Римa. Током 2012/2013. године похађао је и завршио специјалистички програм Управљање музејским збиркама, у организацији Централног института за конзервацију у Београду и амбасаде Сједињених америчких држава у Београду.

Бави се конзервацијом и рестаурацијом предмета од метала, превентивном конзервацијом као и применом научних дисциплина у анализи и заштити културног наслеђа. До сада је радио на конзервацији археолошких предмета са више локалитета, на конзервацији предмета из фонда збирки Народног музеја у Чачку и других институција и установа.

Труди се да током рада примени инжењерски односно мултидисциплинаран приступ као и одговарајуће филозофске и етичке принципе који су у складу са конзерваторским стандардима. Поред тога циљ му је и примена инструменталних метода хемијске анализе као и савремених метода конзервације културних добара. Активно учествује у радионицама, семинарима и конференцијама које се односе на анализу и заштиту културног наслеђа.

Активно говори, чита и пише енглески и француски језик и служи се литературом на италијанском језику.

Чланци
 1. Слoбoдaн Бoгojeвић, Нoви приступ кoнзeрвaциjи и унaпрeђeњe услoвa чувaњa мeтaлних aрхeoлoшких прeдмeтa у Нaрoднoм музejу у Чaчку, Диaнa XIII (2009) 82-93.
 2. Слoбoдaн Бoгojeвић, Прeвeнтивнa зaштитa мeтaлних aрхeoлoшких прeмeтa у дeпoимa, Рaд музeja Вojвoдинe 51 (2009) 315-329.
 3. Слoбoдaн Бoгojeвић, Инeртни гaсoви у прoцeсу кoнтрoлe музejских инсeкaтa, Збoрник рaдoвa Нaрoднoг музeja XL (2011) 307-332.
 4. Слoбoдaн Бoгojeвић, Течна хроматографија високе перформансе – масена спектрометрија (HPLC-MS); примeнa у aнaлизи културних дoбaрa, Живопис 6 (2012) 139-158.
 5. Слoбoдaн Бoгojeвић, Метални археолошки предмети - активна корозија и методе стабилизације, Збoрник рaдoвa Нaрoднoг музeja XLI (2012) 177-195.
 6. Слoбoдaн Бoгojeвић, Примена наткритичних и субкритичних флуида у области заштите културних добара, Диaнa 14 (2011/2012) 22-29.
 7. Наташа Крстић, Слoбoдaн Бoгojeвић, Конзервација три римске бронзане посуде из Народног музеја у Чачку, Збoрник рaдoвa Нaрoднoг музeja XLII (2013) 175-193.
 8. Др Јоаким Стрибер, Милена Јовановић, Слободан Богојевић, Ефекти ласерског чишћења археолошких предмета из збирке Народног музеја у Чачку, Збoрник рaдoвa Нaрoднoг музeja XLIII (2014) 249-262.
 9. Слoбoдaн Бoгojeвић, Липидни биомаркери у органским остацима са археолошке керамике, Збoрник рaдoвa Нaрoднoг музeja XLIV (2014) 345-369.
Монографије
 1. Слободан Богојевић, Дејан Петровић, Лабораторија за конзервацију и рестаурацију, Споменица Народног музеја у Чачку 1952-2012, Народни музеј Чачак, Чачак, 2013, стр. 196-205.
Радионице, специјализовани програми
(предавач)
 1. Стручна пракса из области конзервације и рестаурације метала и превентивне конзервације у сарадњи са Уметничком школомиз Чачка (2012 - 2016).
 2. Археолошка почетница - Мали истраживачи у авантури са археолошким предметима у организацији Предшколске установе Моје детињствои Народног музеја у Чачку (2015/2016).