Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Слободан Богојевић

Слободан Богојевић (Краљевo, 1981), дипломирани инжењер технологије. Дипломирао 2006. године на Технолошко металуршком факултету у Београду на којем је 2009. године уписао докторске студије. Стални радни однос у Народном музеју у Чачку започиње 2007. године, звање конзерватора стиче 2008., а звање вишег конзерватора 2016. године у Народном музеју у Београду.

Бави се конзервацијом и рестаурацијом предмета од метала, превентивном конзервацијом и археометријом. До сада је радио на конзервацији археолошких предмета са више локалитета, на конзервацији предмета из фонда збирки Народног музеја у Чачку и других институција и установа.

Труди се да током рада примени инжењерски односно мултидисциплинаран приступ као и одговарајуће филозофске и етичке принципе који су у складу са конзерваторским стандардима. Поред тога циљ му је и примена инструменталних метода хемијске анализе као и савремених метода конзервације културних добара у складу са принципима зелене хемије. Посебан сегмент рада посвећује припреми образовних и стручних програма који се односе на промоцију и заштиту културног наслеђа. Активно учествује у радионицама, семинарима и конференцијама које се односе на анализу и заштиту културног наслеђа.

Активно говори енглески и француски језик и служи се италијанским језиком.

Стручна усавршавања

- Током 2007/2008. године учествовао је у специјалистичком курсу Основни принципи превентивне конзервације и конзервације археолошких предмета у одељењу за превентивну заштиту Дијана, Народни музеј у Београду.

- У току лета 2008. године радио у лабораторији за конзервацију метала Музеја Војводине, Нови Сад на пројекту Конзервација металних археолошких предмета са рановизантијског локалитета - Порта Цркве Пресвете Богородице у Чачку.

- У периоду март - јун 2011. године учествовао је у специјалистичким курсевима Конзервација метала и Превентивна конзервација у музејима у организацији Централног института за конзервацију у Београду и Висoкoг Институтa зa кoнзeрвaциjу и рeстaурaциjу (ISCR) из Римa.

- Током 2012/2013. године похађао је и завршио специјалистички програм Управљање музејским збиркама, у организацији Централног института за конзервацију у Београду и амбасаде Сједињених америчких држава у Београду.

- Био је стипендиста и учесник франкофоног стручног програма Courants du Monde (Културна медијација) у Француској (Париз, Монпеље) у октобру 2017. године у организацији Министарства културе и комуникација Републике Француске.

- Утоку децембра 2019. године био је учесник радионице Реорганизација музејских депоа – РЕ-ОРГ Србија у Народном музеју у Краљево, програма Централног института за конзервацију у Београду, који се реализовао уз подршку Министарства културе и информисања и ICCROM-а.

Радионице, специјализовани програми
(предавач)
 1. Стручна пракса и израда матурских радова из области конзервације и рестаурације метала и превентивне конзервације у сарадњи са Уметничком школом из Чачка (од 2012. године до сада).
 2. Археолошка почетница - Мали истраживачи у авантури са археолошким предметима у организацији Предшколске установе Моје детињствои Народног музеја у Чачку (2015/2016).
 3. Мали истраживачи у дино авантури, у организацији Предшколске установе Моје детињство и Народног музеја у Чачку (2016/2017).
Чланци
 1. Слoбoдaн Бoгojeвић, Нoви приступ кoнзeрвaциjи и унaпрeђeњe услoвa чувaњa мeтaлних aрхeoлoшких прeдмeтa у Нaрoднoм музejу у Чaчку, Диaнa XIII (2009) 82-93.
 2. Слoбoдaн Бoгojeвић, Прeвeнтивнa зaштитa мeтaлних aрхeoлoшких прeмeтa у дeпoимa, Рaд музeja Вojвoдинe 51 (2009) 315-329.
 3. Слoбoдaн Бoгojeвић, Инeртни гaсoви у прoцeсу кoнтрoлe музejских инсeкaтa, Збoрник рaдoвa Нaрoднoг музeja XL (2011) 307-332.
 4. Слoбoдaн Бoгojeвић, Течна хроматографија високе перформансе – масена спектрометрија (HPLC-MS); примeнa у aнaлизи културних дoбaрa, Живопис 6 (2012) 139-158.
 5. Слoбoдaн Бoгojeвић, Метални археолошки предмети - активна корозија и методе стабилизације, Збoрник рaдoвa Нaрoднoг музeja XLI (2012) 177-195.
 6. Слoбoдaн Бoгojeвић, Примена наткритичних и субкритичних флуида у области заштите културних добара, Диaнa 14 (2011/2012) 22-29.
 7. Наташа Крстић, Слoбoдaн Бoгojeвић, Конзервација три римске бронзане посуде из Народног музеја у Чачку, Збoрник рaдoвa Нaрoднoг музeja XLII (2013) 175-193.
 8. Др Јоаким Стрибер, Милена Јовановић, Слободан Богојевић, Ефекти ласерског чишћења археолошких предмета из збирке Народног музеја у Чачку, Збoрник рaдoвa Нaрoднoг музeja XLIII (2014) 249-262.
 9. Слoбoдaн Бoгojeвић, Липидни биомаркери у органским остацима са археолошке керамике, Збoрник рaдoвa Нaрoднoг музeja XLIV (2014) 345-369.
 10. Слoбoдaн Бoгojeвић, Конзервација средњевековног калупа за израду хостије са Рудника, Рудник 1: истраживања средњовековних налазишта (2009-2013. година) (2019) 141-149.
Монографије
 1. Слободан Богојевић, Дејан Петровић, Лабораторија за конзервацију и рестаурацију, Споменица Народног музеја у Чачку 1952-2012, Народни музеј Чачак, Чачак, 2013, стр. 196-205.