Народни музеј Чачак

Народни музеј Чачак

Kataрина Дмитровић

Катарина Дмитровић, (Јагодина 1974), археолог. На Филозофском факултету у Београду је завршила основне студије археологије (2000), магистрирала (2008) и докторирала (2015). У Народном музеју у Чачку ради од 2001. године. Руководилац је праисторијске збирке. Члан је САД-а (Српско археолошко друштво) и IUSSP (International Union of the Prehistoric and Protohistoric Sciences).

Професионална интересовања су у највећој мери усмерена ка проучавању развоја металних доба у централној и западној Србији са посебним акцентом на чачанској регији, чему је посветила већи број текстова и теренских истраживања.

Учествовала је на више домаћих и међународних стручних скупова, радионица и семинара.

Чланци, студије и расправе
 1. К. Дмитровић, Оловна икона култа подунавских коњаника из збирке Народног музеја у Чачку, Зборник радова Народног музеја XXXI, Чачак, 17-22. ISSN 0350-7262
 2. К. Дмитровић, Археолошко одељење, Зборник радова Народног музеја XXXI, Чачак, 259-266. ISSN 0350-7262
 3. К. Дмитровић, Резултати археолошких истраживања праисторијске некрополе под хумкама на локалитету Руја у Дучаловићима, Зборник радова Народног музеја XXXII, Чачак, 5-22. ISSN 0350-7262
 4. К. Дмитровић, Хумка из раног бронзаног доба на локалитету Рајића брдо код Гуче, Зборник радова Народног музеја XXXIII, Чачак, 5-9. ISSN 0350-7262
 5. К. Дмитровић, Праисторијска некропола под хумкама на локалитету Бабињак у Доњој Краварици, Зборник радова Народног музеја XXXIV, Чачак, 9-20. ISSN 0350-7262
 6. К. Дмитровић, Резултати истраживања хумке на локалитету Сува Чесма у Лучанима, Зборник радова Народног музеја XXXV, Чачак, 35-49. ISSN 0350-7262
 7. К. Дмитровић, А. Живчевић, С. Глишовић, Извештај са археолошких ископавања на локалитету „Црквине“ на планини Јешевац, Зборник радова музеја Рудничко-таковског краја 3-4, Горњи Милановац, 47-56. ISSN 1820-0001
 8. К.Дмитровић, Погребни обичаји становнишптва бронзаног доба у Драгачеву, Зборник радова Народног музеја XXXVI, Чачак, 11-30. ISSN 0350-7262
 9. М. Вујовић, К.Дмитровић, Три римске бронзане посуде из Народног музеја у Чачку, Гласник Српског археолошког друштва 23, Београд, 315-322. ISSN 0352-5678
 10. К.Дмитровић, М. Љуштина,Керамика из бронзаног доба на локалитету Соколица у Остри код Чачка, Зборник радова Народног музеја XXXVII, Чачак, 11-34. ISSN 0350-7262
 11. Dmitrović, M.Ljuština, 2008. Funerary practices in the region of Čačak during the Iron Age, abstract in: Funerary Practices in Central and Eastern Europe, Programme and abstracts of 10th International Colloquium, Tulcea, 11.
 12. Dmitrović, M.Ljuština, 2008. Funerary practices in the region of Čačak during the Iron Age, Funerary Practices in Central and Eastern Europe, Proceedings of the 10th International Colloquium, Tulcea, 85-108. ISBN 978-973-1871-20-2
 13. К. Дмитровић, Бронзано доба у чачанском крају, магистарски рад одбрањен на Филозофском факултуету у Београду 2008.
 14. К. Дмитровић, 2008. Резултати сондажних истраживања на локалитету Илијак у Трнави код Чачка, Археолошки преглед 4 (2006), Београд, 47-49. ISSN 0350-2503
 15. Д. Радичевић, К.Дмитровић, Порта цркве Успенија Пресвете Богородице у Чачку, Археолошки преглед 4 (2006), Београд, 115-118. ISSN 0350-2503
 16. Р. Васић, К. Дмитровић, Неколико случајних налаза из гвозденог доба са локалитета Гротница у Гучи, Зборник радова Народног музеја XXXVIII, Чачак, 11-22. ISSN 0350-7262
 17. Ljuština, K. Dmitrović, 2009. The Bronze Age Vatin Culture in the West Morava Bassin – Case Study of Sokolica in Ostra, in: Studia Archeologiae et Historiae Antiquae, (ed. A. Zanoci, T. Arnăut, M. Băţ), Chişinău, 53-63. ISBN 978-9975-80-239-0
 18. Ljuština, K. Dmitrović, 2009. Landmarks of Memory – Notes on Iron Age Tumuli Topography in Čačak Region, Serbia, in: The Necropolises and the Enviroment (1st mill.BC), Programme and Abstracts of 11th International Colloquium of Funerary Archaeology Buzău – Romania, 22-24 October, 10.
 19. К. Дмитровић, Метални предмети из гробова под хумкама бронзаног доба у чачанском крају, хабилитациони рад за звање вишег кустоса, Чачак – Београд.
 20. К. Дмитровић, Насеље раног бронзаног доба на налазишту Слатина у Горњој Горевници, Зборник Народног музеја XIX /-1, археологија, Београд, 103 – 117. ISSN 0352-2474
 21. Ljuština, K.Dmitrović, 2009, Landmarks of Memory – Notes on Iron Age Tumuli Topography in Čačak region, Serbia, in: The necropolises and the Enviroment. Proceedings of the 11th International Colloquium in Funerary Archaeology, Buzău - Romania, 22nd - 24th October 2009, Mousaios, XIV. Buzău – Brăila, 91-101. ISSN 1582-0688
 22. К. Дмитровић, Наруквице бронзаног доба из региона Чачка, Зборник радова Народног музеја XXXIX, Чачак, 11-32. ISSN 0350-7262
 23. Dmitrović, 2010. Burial Customs during the Middle Bronze Age in the Northern Part of West Morava Valley, Serbia, in:Tracians and Their Neigbours in Antiquity. Studia in Honorem Valerii Sîrbu. (Ed. Ionel Cấndea), Muzeul Brailei, editura Istros. Braila, 187-196. ISBN 978-973-1871-58-5
 24. Dmitrović, M. Ljuština. 2010. Notes on grave goods from the Bronze and Iron Age tombs in the West Morava valley (Serbia). 12th International Colloquium of Funerary Archaeology. Topic: The weaponry and the combat or parade gear – marks of the prestige and social status in the tombs of the Bronze and Iron Age. Programme and abstracts (Ed. V. Sirbu). Braila. 22nd - 24th October 2010, 10.
 25. Ljuština, K. Dmitrović. 2010. Elements of prestige in the grave inventory from the Iron Age in the West Morava valley (Serbia). 12th International Colloquium of Funerary Archaeology. Topic: The weaponry and the combat or parade gear – marks of the prestige and social status in the tombs of the Bronze and Iron Age. Programme and abstracts (Ed. V. Sirbu). Braila. 22nd - 24th October 2010, 13.
 26. К. Дмитровић. 2010. Први становници Драгачева. Улога етнолошких и антрополошких истраживања у процесу (де)конструисања културних идентитета. Културно наслеђе између локалних пракси и глобалних токова: књига апстраката. Научни скуп одржан у Гучи 1-2 октобра 2010, 16-17: Етнолошко-антрополошко друштво Србије.
 27. Dmitrović, M. Ljuština, 2010. Notes on grave goods from the Bronze and Iron Age tombs in the West Morava valley (Serbia), Istros XVI, The weaponry and the combat or parade gear – marks of prestige and social status in the tombs of the Bronze and Iron Age, Proceedings of the 12th International Colloquium of Funerary Archaeology, (ed. Valeriu Sȋrbu), Brăila 2010, 55-79. ISSN 1453-6943
 28. Ljuština, K. Dmitrović, 2010. Element of prestige in the Iron Age graves from the West Morava valley, Serbia, Istros XVI, The weaponry and the combat or parade gear – marks of prestige and social status in the tombs of the Bronze and Iron Age, Proceedings of the 12th International Colloquium of Funerary Archaeology, (ed.Valeriu Sȋrbu), Brăila 2010, 123-142. ISSN 1453-6943
 29. К. Дмитровић, 2010.Први становници Драгачева, Етнолошко-антрополошке свеске, број 15, н.с. број 4/2010: Етнолошко-антрополошко друштво Србије (ЕАДС), Чачак 2010, 123-137. ISSN 1821-3723
 30. К. Дмитровић, Некропола из бронзаног доба на локалитету Горело поље у селу Милочај код Краљева, Наша прошлост 11, Народни музеј Краљево; Историјски архив Краљево, 31-40. ISSN 0550-4317
 31. К. Дмитровић, 2010, Група праисторијских тумула код воденице манастира Никоље у Пријевору код Чачка,Зборних радова Народног музеја XL, Народни музеј Чачак. 19-38. ISSN 0350-7262
 32. К. Дмитровић, DIE HALSRINGE IM ZENTRALBALKAN (Vojvodina, Serbien, Kosovo und Mazedonien), Prähistorische Bronzefunde (PBF), Abteilung V, Band 3, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2010, Старинар LX/2010, Beograd, 148-149. ISSN 0350-0241
 33. К. Дмитровић, 2011. Прилог проучавању односа пожешког и чачанског краја у бронзано доба, Пожешки годишњак9, Народна библиотека Пожега, 57-69. ISSN 1451-055
 34. Дмитровић, М. Љуштина, 2011. Десети међународни колоквијум о погребној археологији, Тулча, Румунија, 10-12. Октобар 2008.године – приказ. Крушевачки зборник XV, Крушевац, 491-494. ISSN 0352-7255
 35. К. Дмитровић Торквеси из бронзаног доба из околине Чачка, Зборник радова Народног музеја XLI, Чачак, 21-38. ISSN 0350-7262
 36. Ljuština, K. Dmitrović, 2012. Middle Bronze Age Tumular Graves in the Kablar Range, West Serbia – Gender Percieved as Physical condition and Social Construct. 13th International Colloquium of Funerary Archaeology. Topic: Bronze and Iron Age graves from Eurasia: Gender between Archaeology and Antrhopology. Programme and abstracts (Ed. V. Sirbu). Buzău 17th - 20th October 2012, 17.
 37. Ljuština, K. Dmitrović, 2012. In search for prestige: Bronze Age tumular graves in West Serbia. In: Tumuli Graves – Status Symbol of the Dead in the Bronze and Iron Age in Europe. Proceedings of the XVI World Congress (Florianópolis, 4-10 September 2011), Vol.2, proceedings of session 47.(Ed.V. Sȋrbu and C. Schuster). BAR International Series 2396, Oxford, 35-42. ISBN 978 1 4073 0989 7
 38. К. Дмитровић, Р. ВасићГвоздени мач гласиначког типа из збирке Народног музеја у Чачку, Зборник радова Народног музеја XLII, Чачак, 13-20. ISSN 0350-7262
 39. М. Ljuština, K. DmitrovićAt the turn of the millenium: case study of the Čačak region, Serbia, in the Late Bronze and Early Iron Age, in: Preliminary programme and abstract book: Mlađa faza kulture polja sa žarama na prostoru između Istočnih Alpi i Dunava (Late Urnfield culture between the Eastern Alps and the Danube) (Međunarodni skup održan u Zagrebu 7-8 novembra 2013), Institut za arheologiju, Zagreb 2013, 26.
 40. Dmitrović, M. Ljuština 2013. Some observations on the borders between the Bronze Age cultural groups in the region of the West Morava valley, Central Serbia, in: The Tracians and their neighbors in the Bronze and Iron Ages, Programme, reports and abstracts of the 12th International congress of Thracology in Tărgovişte 10th-14th September 2013, (Eds. V. Sȋrbu, C. Schuster), Brăila 2013, 66.
 41. Ljuština, K. Dmitrović, 2013. Middle Bronze Age Tumular Graves in the Kablar Range, West Serbia – Gender Percieved as Physical condition and Social Construct. Musaios XVIII (Proceedings of the 13th Internatinal Colloquium of Funerary Archaeology). Buzău – Romania October 2012.)(ed. V. Sirbu, S. Matei). Buzău, 105-129. ISSN 1582-0688
 42. Dmitrović, M. Ljuština, 2013. Some observations on the Borders between the Bronze Age Cultural Groups in the Region of the West Morava Valley, Central Serbia. In: The Tracians and their Neighbors in the Bronze and Iron Ages. Proceedings of the 12th International Congress of Thracology - Tărgovişte (10th-14th September 2013) - „Necropolises, Cult places, Religion, Mythology“. Volume II (Eds.V.Sȋrbu, R. Ştefănescu). Editura Istros. Braşov,153-171. ISBN 978-606-537-208-5
 43. Dmitrović, 2013. Burial customs during the Early Bronze Age in the Čačak region, West Serbia. Istros XIX. Muzeul Brăilei, Editura Istros. Brăila, 61-83. ISSN 1453-6943.
 44. Дмитровић, 2013. Резултати истраживања хумке VII на локалитету Дубац у Јанчићима на Каблару. Зборник радова Народног музеја XLIII. Чачак, 7-17. ISSN 0350-7262
 45. Дмитровић, 2013. Одељење за археологију. У: Споменица Народног музеја у Чачку 1952-2012. Народни музеј. Чачак, 113-128. ISBN 978-86-84067-50-2
 46. Dmitrović, 2014. Notes on the Urnfield Period in the Čačak Region, Serbia. In: The Beginning of the Late Bronze Age between the Eastern Alps and the Danube. Proceedings of the International conference in Osijek, October 20-22,2011 (Eds.D.Ložnjak-Dizdar, M. Dizdar), Zagreb, 262-271. ISBN 978-953-6064-16-8
 47. К. Дмитровић, В. Вујадиновић Заштитна археолошка ископавања на локалитету Двориште Гимназије у Чачку – кампања 2014.године. Зборник радова Народног музеја, Чачак XLIV, 7-19. ISSN 0350-7262
 48. Dmitrović, 2015. Două fațete ale vieții: așezări și necropole din epoca bronzului timpuriu ȋn bazinul de vest al Moravei/Two faces of life: the Early Bronze Age Necropolises and Settlements in the Western Morava Basin. Istros XXI. In honorem professoris Valerii Sȋrbu. Muzeul Brăilei „Carol I“, editura Istros. Brăila, 13-29. ISSN 1453-6943.
 49. Дмитровић, 2015. Сахрањивање у културама бронзаног доба у Западном Поморављу, непубликована докторска дисертација, Универзитет у Београду, Филозофски факултет.
 50. К. Дмитровић, 2015. Прилог проучавању односа некропола и насеља бронзаног доба у басену Западне Мораве, хабилитациони рад за звање музејског саветника, Чачак - Београд.
 51. Ljuština, K. Dmitrović, 2015. Between Everyday Life and Eternal Rest: Middle Bronze Age in Western Morava Basin, Central Serbia. In: Funerary Pracices during the Bronze and the Iron Ages in the Central and Southeast Europe, Programme and abstracts of 14th International Colloquium of Funereary Archaeology, Čačak 24th – 27th September 2015, 22.
Каталози
 1. К. Дмитровић,Археолошко одељење у: Пола века Народног музеја у Чачку, каталог изложбе,Чачак, 7-8, 15, кат.1-28. ISBN 86-84067-00-2
 2. K.Dmitrović, 2004. Liste der Exponate für die Ausstellung, in: Silber der Illyrer und Kelten im Zentralbalkan. Schriftenreihe des Keltenmuseum, Hochdorf/Enz 6. Eberdingen, 89,98,99,103, Kat. 31, 87-92, 125.
 3. K.Дмитровић, 2006. Каталог налаз од ћилибара са подручја Србије и Црне Горе, у: Чаролија ћилибара, Народни музеј Београд, Археолошке монографије18, Београд, 314, 321, 338, кат.бр.484-488; 493-547. ISBN 86-7269-083-4
 4. Dmitrović, 2006. Catalogue of Amber Objects from the Area of Serbia and Montenegro, In: The Magic of Amber, Archaeological monographies 18, National museum Belgrade, 314-316, 321-343; Kat. 484-488; 493-547. ISBN 86-7269-084-2
 5. К. Дмитровић, Д. Радичевић, 2009. Касноантичка некропола у Чачку, каталог изложбе, Народни музеј Чачак. ISBN 978-86-84067-37-2